ประวัติ

คณะวิทยากร วิชาบรรณารักษ์

ประวัติและผลงาน

ประวัติส่วนบุคคล

ชื่อ-นามสกุล       นายไพรสิทธิ์  ศรีสุทธิเกิดพร 

Mr. Phraisit   Srisoothikerdporn

มือถือ: 086-885-8250 ; 086-024-4980          

E-mail :krailas@thaimail.com  AND phraisit.rru@gmail.com

ประวัติการศึกษา 

 

2529                   อ.ม.(บรรณารักษศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2523                   ค.บ.(บรรณารักษศาสตร์), วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                 

 

ตำแหน่งปัจจุบัน    

  • รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
  • หัวหน้าศูนย์ กศ.พท. ศูนย์พรตพิทยพยัต ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
  • อาจารย์ประจำสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

            

ประวัติการเข้ารับการฝึกอบรม/วุฒิบัตร

                    หลักสูตรอบรม                                                                                      สถาบันฯ

นักบริหารสถาบันอุดมศึกษา(นบอ.3) ส.ก.อ.
การพัฒนาผู้บริหารสู่มืออาชีพการบริหารการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพการประเมินผลโครงการมิติใหม่

การเป็นวิทยากรต้นแบบ หลักสูตรโครงการ

    พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ระยะที่4 “การ

     บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

นักวิจัยที่ดีสู่สังคมไทย

Workshop การวิจัยเชิงปฏิบัติการทาง

      มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไทย-ลาว-เวียดนาม

วิทยากรแกนนำ “ครูบรรณารักษ์”

มรร. ร่วมกับ สปร.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    แห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยบูรพา

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ 

     ราชการ(ก.พ.ร.) ร่วมกับ

     คณะพัฒนาทรัพยกรมนุษย์

     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ศูนย์ศึกษาและฝึกอบรมการวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

     มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                               

ประสบการณ์ / ผลงาน:

               ประธานโครงการอบรม ครูไทยเข้มแข็ง ภาคตะวันออก สาขาครูบรรณารักษ์

ü     รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

           นครินทร์

ü    ประธานกรรมการส่งเสริมงานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ü    ประธานกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบงานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ü    เจ้าหน้าที่กองกฏหมายต่างประเทศ  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี

ü    รองประธานคณะทำงาน รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ฯพณฯสุขวิท รังสิตพล)

ประวัติส่วนบุคคล

ชื่อ-นามสกุล       รองศาสตราจารย์ เฉลียว  พันธุ์ศรีดา 

                            982 บ้านภัทรพันธุ์ ซอยวิจิตรชัย ถนนประชาอุทิศ

                            เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10130

โทร. 0-2277-8542 หรือ 0-9445-3691          

ประวัติการศึกษา 

 

2517                   อ.ม.(บรรณารักษศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2508                   กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ), วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน                            

 

ประสบการณ์ / ผลงาน:

2504                  ครูตรี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

2513                  มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่างหลักสูตรบรรณารักษ์ เปิดสอนรุ่นแรก 1 ปี

2518                  ย้ายมาประจำมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

2522                  ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์

2532                   ได้รับแต่งตั้งเป็นรองศาสตราจารย์ หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์  ร่างหลักสูตร กศ.ม.

                            บรรณารักษศาสตร์ และ ศศ.ม.บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  วรรณกรรมสำหรับเด็ก

                            และภาษาเพื่ออาชีพ และเป็นรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์

2537-2542          ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2543                   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาศรีนครินทรวิโรฒ

                     – ประธานฝ่ายวิชาการสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 2 สมัย

                     – ประธานคณะอนุกรรมการตัดสินหนังสือสำหรับเด็ก ชาย 6 – 11 ปี ของกระทรวงศึกษาธิการ

                            มากกว่า 25 ปี

                       – เป็นกรรมการอ่านผลงานให้แก่มหาวิทยาลัยต่างๆ และกระทรวงศึกษาธิการ

                       – เป็นกรรมการห้องสมุดของมหาวิทยาลัยบูรพา ติดต่อกัน 3 สมัย

                       – มีประสบารณ์จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 3 ปี

Advertisements

One response to this post.

  1. พ่อนี่หนูเอง

    ตอบกลับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: